Stefan Buzarnescu

I. Adresa

Profesională: Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Bv. Vasile Pârvan, nr. 4, Timişoara, România, telefon/fax: +40-256-490770, email:  steb@socio.uvt.ro

Privată: str. V. Goldiş, nr. 2, ap. 1, Timişoara, România, telefon: +40-256-490638, mobil: 0740/404235, email:  buzarnescu@rdslink.ro

II. Studii

- nivel universitar: Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi, Facultatea de Filosofie, sociologie, istorie.

- doctorat: în sociologie, 1992, Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi.

- nivel postuniversitar:

- în ţară: Sociologia tineretului, Bucureşti, 1978.

- în străinătate:

 • Managementul academic al studiilor europene, Universitatea "Robert Schumann", Strasbourg, 1994/1995.
 • Construcţia curriculară a ofertei educative de studii europene, Institutul pentru relaţii internaţionale din Atena şi Pantheyon University, Atena, 1996.
 • Managementul academic în medii interculturale, Universitatea Liberă din Bruxelles (ULB), 1996, Belgia.
 • Sociologie organizaţională, Saint Etienne, IRFAS, 1997, Franţa.
 • Managementul universitar al ştiinţelor sociale aplicate, Instituto de Ciencias de la Education, Zaragoza, 1997, Spania.
 • Management instituţional, Universidad de Barcelona, 1998, Spania.
 • Schimbare şi dezvoltare organizaţională, Fribourg, Institut d'Ethnologie, 2000, Elveţia.
 • Training academic de educaţia adulţilor, DIE (Institutul pentru educaţia adulţilor), Frankfurt am Main, 2001, Germania.
 • Managementul instituţiilor pentru educaţia adulţilor, Leeds Metropolitan University, Leeds, 2001, Anglia.
 • Utilizarea noilor tehnologii în educaţia interculturală, training academic coordonat de Universitatea "Brabant-Walon", Louvain - La - Neuve, 2002, Belgia.
 • Metodologia cercetării problematicii rromilor la nivel european, training academic, Marseille, 2002, Franţa.
 • Integrarea socio-profesională a rromilor, Lisabona, 2003, Portugalia.
 • Digitalizarea educaţiei interculturale, Glasgow, 2003.
 • Formarea competenţelor de comunicare interculturală prin intermediul computerului(new tech), Louvain, La Neuve, 2004.

III. Activitate profesională

1999 - profesor, Universitatea de Vest din Timişoara;
1995 - 1998 - conferenţiar, Universitatea de Vest din Timişoara;
1989 - 1995 - lector, Universitatea de Vest din Timişoara;
1987 - 1989 - lector universitar, Universitatea Politehnică din Timişoara;
1980 - 1987 - asistent universitar, Universitatea Politehnică din Timişoara;
1976 - 1980 - profesor de ştiinţe sociale şi asistent universitar asociat, Timişoara.

IV. Poziţie academică actuală

Profesor, conducător  de Doctorat, Specializarea Sociologie

Profesor, univ. titular

Decan, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Universitatea de Vest din Timişoara, 1994-2004;
Profesor titular, catedra de Sociologie, cursurile: Sociologia organizaţională şi a conducerii, Sociologia opiniei publice, Istoria doctrinelor sociologice;

Profesor asociat în staff-ul Şcolii de Înalte Studii Comparate (SISEC), U.V.T., cursurile: Sociologia conducerii, Doctrine sociologice comparate;

Profesor asociat la:

Psihologie Comunitară - Program Master Universitatea de Vest, cursul: Schimbarea organizaţională;

Schimbarea organizaţională şi a conducerii - Studii Post-universitare Universitatea de Vest , cursul: Sociologia conducerii;

Sociologia muncii şi a comportamentului organizaţional, Director de program Master, cursul: Organizaţii şi comportament organizaţional;

Management Educaţional şi Şcolar - Studii Post-universitare de specializare, cursuri: Managementul de proiect, Modele şi diagnoze organizaţionale, Libertatea academică.

V. Domenii de competenţă

Management academic, sociologia organizaţională şi a conducerii, sociologia opiniei publice, doctrine sociologice comparate, sociologia tineretului, studii europene şi interculturale, consultanţă-management.

VI. Cercetare ştiinţifică (selectiv)

Contracte de cercetare la nivel NAŢIONAL

1. Optimizarea ofertei educaţionale a colegiilor universitare din Universitatea de Vest Timişoara, Contract CNFIS, runda I, cod proiect 104, an universitar 1996 - 1997 (proiect de iniţiere), 1997 - 2000, proiect major, Director de proiect;

2. Impactul creditelor transferabile asupra comportamentului profesional al studenţilor şi cadrelor didactice. Elaborarea unui model eficient de aplicare a sistemului de credite transferabile în mediul universitar românesc, contract CNCSU, cod. 42, 1997 - 1998, Director de proiect;

3. Tendinţe în dinamica profesiilor în Sud-Vestul României, post '89, contract cu Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, nr. 267/1996, act adiţional nr. 457/1997, prin ISRBC Timişoara, coordonator executiv de proiect;

4. Geneza şi dinamica societăţii civile în România post '89, contract ISRBC, PNCT, Orizont 2000, Timişoara, Bucureşti, Director de proiect.

Contracte de cercetare la nivel INTERNAŢIONAL

1. Proiectarea curriculară a Şcolii de Înalte Studii Europene (SISEC) în Timişoara, coordonator CERIS - Bruxelles, JEP - TEMPUS, nr. 7443, coordonator pentru Timişoara al proiectului finalizat cu înfiinţarea Şcolii de studii europene la Timişoara;

2. Vocational Education and Training (VET) Reform Program in Romania. Teacher/Trainer Training, PHARE Program Management PMU Number R09405.01.01.02, Contractor de proiect;

3. Foundersing of cultural strategies, PHARE Program Euroart, Institutul Intercultural din Timişoara, 2000 - 2001, Coordonator Consiliul Europei, Proiect 2263 - 3, Consultant de specialitate;

4. JEP-1251/1997, Construcţie instituţională: formarea structurilor de ofertare a programelor de perfecţionare a profesorilor care predau ştiinţe sociale, program în parteneriat cu Universitatea Bucureşti (prof. coord. V. Mureşan), Universitatea din Oxford, Universitatea Zaragoza, Universitatea Paris-Nanterre, Universitatea Timişoara, membru în echipa de proiect;

5. JEP - 12096-97, Formarea actorilor sociali în ştiinţele sociale aplicate - asistenţa socială - Timişoara, Saint-Etienne - Barcelona, membru în echipa de proiect;

6. Program PHARE-SESAM: Şomajul pe termen lung în România, RO, nr. 935.02, contractor Consilium SRL, contract 9706.503, membru în echipa de proiect;

7. SCOPES: 2000 - 2003, Scientific cooperation between Eastern Europe and Switzerland, nr. 7. IP. 62644, duly represented as a Dean of Sociology and Psychology Faculty Fribourg - Timişoara;

8. NEW-TECH PROJECT, 94365CP-12001. RO COMENIUS C2, Contractor Institutul Intercultural din Timişoara, parteneri Universitatea din Louvain-La-Neuve, (Belgia), Universitatea din Glasgow (Scoţia), Universitatea de Vest, Timişoara, membru în echipa de proiect;

9. WORKALO - program focalizat pe metodologia cercetării problematicii ţiganilor la nivel european, coordonator IREA şi IIT, Timişoara, Lisabona, Barcelona, Marsilia, 2002 - 2003, membru în echipa de proiect;

10. New Tech: proiect coordonat de IIT, Obiectiv - Educaţia interculturală prin intermediul computerului, Glasgow, Louvain La Neuve, Timişoara 2002-2004, membru în echipa de proiect.

VII. Apartenenţa la consilii ştiinţifice şi academice

1. Colegiul ştiinţific al Analelor Universităţii de Vest din Timişoara, seria Sociologie, Psihologie şi Asistenţă socială;

2. Comisia Academiei Române de Integrare Europeană, filiala Timişoara;

3. Revista "Ştiinţele educaţiei" - colegiul ştiinţific - Timişoara;

4. Colegiul reducţional şi ştiinţific al revistei "Today children are tomorrow's parents";

5. Consiliul Ştiinţific al Institutului social român Banat-Crişana;

6. Preşedinte al Filialei Timiş a Centrului de cercetări pentru problemele tineretului (C.C.P.T.) din 1983 - 1989;

7. Referent de specialitate şi primul coordonator de zonă al IRSOP pentru Timişoara, 1992-1995;

8. Consiliul de administraţie al Institutului Intercultural Timişoara, 1995-2004;

9. Board-ul revistei Romanian Journal of European Studies;

10. Membru în Dean's European Academic Network din 1998-2004;

11. Membru în Consiliul Director al Institutului Român de educaţia adulţilor, Timişoara, 1999-2004;

12. Membru în Comisia Naţională pentru Curiculumul Ştiinţelor Sociale, 1999-2004;

13. Membru în Colegiul ştiinţific al revistei Caiete Sociologice, Cahier sociologique, Sociological review, Revista a Institutului Social român, Editura Fundaţiei Academice Axis ;

14. Membru în Comitetul de redacţie, Revista universitară de ştiinţe sociale, University  journal of Social Sciences, Universitatea Craiova, 2004.

Publicaţii

Cursuri

1. Sociologia industrială (colab.), 1990, Editura Politehnicii, Timişoara.

2. Sociologia organizaţională şi a conducerii, Tipografia Universităţii de Vest, Timişoara, 1993.

3. Istoria sociologiei, Tipografia Universităţii de Vest, Timişoara, 1994.

Preprinturi

1. Societate şi cultură (coord.), Dezvoltarea şi modernizarea rurală a localităţii Teremia Mare, Timişoara, Tipografia IPT, 1982.

2. Societate şi cultură (coord.), Modernizarea şi urbanizarea localităţii Sânnicolau-Mare, Tipografia IPT, Timişoara, 1983.

3. Societate şi cultură (coord.), Urbanizarea localităţilor Dudeştii-Vechi şi Cenad, Tipografia IPT, Timişoara, 1984.

4. Sociologia industrială şi societatea civilă, Tipografia Universităţii de Vest, Timişoara, 1998.   

Cărţi

1. Istoria doctrinelor sociologice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995.

2. Introducere în sociologia organizaţională şi a conducerii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995.

3. Sociologia opiniei publice, Editura Didactică şi Pedagogică,Bucureşti, 1996.

4. Bovarismul instituţional şi reforma românească, Editura Augusta, Timişoara, 1998.

5. Sociologia civilizaţiei tehnologice, Editura Polirom, Iaşi, 1999.

6. Aproape totul despre Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS), Editura Augusta, Timişoara, 2000.

7. Management academic: reconstrucţie conceptuală şi deschideri praxiologice, Editura Augusta, Timişoara, 2001.

8. Le Bovarisme institutionnel - une hermeneutique postcomuniste, Editura de Vest, Timişoara - Fribourg, Saint Etienne, 2002.

9. Sociologia conducerii, Editura de Vest, Timişoara, 2003.

10. Practica managerială în învăţământul superior, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2004.

11. Un model de interculturalitate activă: Banatul românesc, Editura de Vest, Timişoara, 2004.

Colaborări în volume colective (selectiv)

1. Cultură, comportament, participare la tineretul universitar, Timişoara, ISSEPT, 1981, 119 pagini.

2. Societate şi cultură (I) Teremia Mare, Timişoara, ISSEPT, 1982, 112 pagini.

3. Studiu comparativ asupra transformărilor social-economice şi a mutaţiilor culturale în localităţile Dudeştii Vechi şi Cenad, Timişoara, 1984, 120 pagini.

4. A possibil cultural model of senescence, în Supliment, No. 1, Tom 9, 1988 of the Romanian Journal of Gerontology and Geriatrics, p. 94, Bucharest, Romania, 1988, june, 9-11.

5. Noi exigenţe ale relaţiei dintre cultură şi cunoaştere în mediul politehnic, Sesiunea naţională a CCPT, Bucureşti, 1987, pp. 271 - 284.

6. Exigenţe sociologice ale experimentului social, în volumul "Două decenii de cercetare ştiinţifică şi acţiune socială", Bucureşti-Buşteni, 1988, pp. 493-501.

7. Educaţia permanentă între eutropie intelectuală şi cosmos spiritual, vol. Cultura Militans (4), Bucureşti - Timişoara, 1988, p. 25 - 28.

8. Sociologia ca disciplină de studiu şi instituţie în confruntările doctrinare contemporane, vol. editat de Facultatea de Mecanică Agricolă, Timişoara, 1990, pp. 160 - 168.

9. Ontologia socială, vol. "Patriotism şi cultură", Editura Helicon, Timişoara, 1992, pp. 119 - 129.

10. Repere psiho-sociologice ale viitorilor manageri, Seminarul naţional de management, Băile-Herculane, 9-12 martie 1995, volum coordonat de Facultatea de Sociologie şi Psihologie din Universitatea de Vest - Timişoara.

11. Dinamica modelelor de comportament profesional în mediul industrial românesc (o abordare sociologică), volumul Tineretul şi dimensiunea sa valorică, Eforie Nord, 1995, coordonator Universitatea de Vest din Timişoara.

12. Raportul dintre putere, influenţă şi autoritate în contextul perioadei de tranziţie, Simpozion: Sociologia tranziţiei, coordonator Septimiu Krausz, Editura Universitas, Petroşani, 1999.

13. Bovarismul instituţional - un concept generic de hermenautică postcomunistă, volumul "Starea societăţii româneşti după zece ani de tranziţie", coord. Elena Zamfir, Cătălin Zamfir şi Ilie Bădescu, Bucureşti, primul Congres de sociologie şi asistenţă socială, 2000, pp.183-190.

14. Decolonizarea viitorului este posibilă, volumul "Educaţia adulţilor în România - politici educaţionale, culturale şi sociale, documentele primei conferinţe naţionale de educaţia adulţilor", Editura Almanahul Banatului, Timişoara, 2001.

15. Rădăcinile istorice ale interculturalităţii interactive din Banat, volumul Conferinţei internaţionale coordonate de I.I.T şi Universitatea de Vest Timişoara, Ediţia Fribourg - Timişoara - Cluj, 2002.

16. Starea societăţii româneşti, colab, volumul primului Congres de Sociologie şi Asistenţă Socială, Bucureşti 2002, articolul: O perspectivă sociologică asupra reformării spaţiului social românesc.

Studii din Analele universităţilor (selectiv)

1. Etica vieţii universitare. Spre un nou etos al participării, Revista universitarilor din România, Forum an XXXI, nr. 9/1989, pp. 13 - 27.

2. Instrucţia şi educaţia - factori stimulatori ai personalităţii, Revista universitarilor din România, aprilie, nr. 4/1988, anul XXX, pp. 25 - 27.

3. Is a redefinition of culture necesary? Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, nr. 2/1988, tomul XXXIV.

4. Consideraţii asupra unor clişee ale receptării ştiinţei şi impactul lor gnoseologic, Revista universitarilor din România, Bucureşti, nr. 8/1990, anul XXXII.

5. O prioritate de grad zero: despărţirea de confuzii, Revista universitarilor din România, Bucureşti, nr. 31991, anul XXXII.

6. Libertatea academică şi bovarismul instituţional, Revista universitarilor din România, nr. 5 - 6, 1991, anul XXXIII.

7. Sociologia industrială şi formarea competenţelor inginereşti, Revista Forum nr. 3 - 4, anul XXXIV, 1992.

8. Spaţiul românesc în raza de acţiune a revoluţiilor ştiinţifico-tehnice, Analele ISSEPT, vol. III, Timişoara, 1993.

9. Teoriile creativităţii (colab.), Analele UET, vol. III, Timişoara, 1993.

10. Exigenţe metodice ale predării istoriei psihosociologiei (colab.) Analele UET, vol. III, Timişoara, 1993.

11. Geneza şi dinamica structurală a spaţiului social, Analele UET, Timişoara, 1994.

12. Aspecte cantitative şi calitative ale mobilităţii şi fluctuaţiei profesionale, Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Seria Sociologie, Psihologie şi Asistenţă socială, nr. 1, Timişoara, 1995.

13. Aspecte macrosociale ale curentelor de opinie, Analele UBT, nr. 5/1995, Timişoara, 1995.

14. Studii şi cercetări socio-umane, Analele UBT, Timişoara, 1995.

15. Tehnograma - o perspectivă novatoare de interpretate a fenomenului industrial, Analele UVT, seria Sociologie-Psihologie, Timişoara, 1996.

16. Condiţia postmodernă a ştiinţelor social-umaniste, Analele Universităţii din Timişoara, anul III, Timişoara, 1997.

17. Dimensiuni sociologice ale unei întreprinderi cu module manageriale flexibile, Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Seria Sociologie-Psihologie, Timişoara, 2000.

18. Lider sau manager? Revista de Ştiinţele educaţiei, Timişoara, 2001.

19. Bornes sociologiques sur la route de la reformation sociale, Analele UVT, seria Sociologie şi Psihologie, nr. VII, Timişoara, 2001.

20. Dimensiuni sociologice ale unei întreprinderi cu module manageriale flexibile, Analele UVT, seria Sociologie, Psihologie, Pedagogie şi Asistenţă socială, vol. VI, Timişoara, 2000.

21. Looking for the meaning of the reform, Journal of the network for presentation of child maltreatment, nr. 7, 2001.

Studii în publicaţii străine

1. Les exigences sociologiques d'une reformation structurale: contributions methodologiques, TRAVERSES, journal de l'Institut de Recherche et de Formation, pour les Acteurs Socioux, Saint Etienne, IRFAS, Franţa, 1999.

2. Le bovarisme institutionnel  un concept generique d'hermeneutique postcomuniste, TRAVERSES, journal de l'IRFAS, France, 1999.

Studii introductive şi referent ştiinţific (selectiv)

1. Repere în timpul interior al istoriei, I.S. Mureşan, lucrarea "Defileul", Editura Helicon, Timişoara, 1994.

2. Introducere în sociologie, C-tin Strungă, Editura Augusta, Timişoara, 1997.

3. Sociologia muzicii vocale, Raluca Bornac, Editura Adona, Piatra Neamţ, 1999.

4. Sociologie, Manual pentru clasa a 11-a, Maria Voinea, Carmen Bulzan, Editura ALL, Educational , Bucureşti, 2000.

5. Ţara Bascilor, Teodora Bulza (Alegria Tera), Editura Semne, Bucureşti, 2001.

6. Probaţiunea - prelegeri pentru studenţii de la secţia de specialitate, M. Tomiţă, Timişoara, 2002.

7. Doctrine antropologice, autor Sorin Pribac, Editura de Vest, Timişoara, 2004.